พื้นที่ที่ให้บริการ โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์

พื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ ได้แก่ จังหวัดนครพนม,สกลนคร,มุกดาหาร,กาฬสินธุ์ และจังหวัดใกล้เคียงที่ตั้งจังหวัดนครพนมจังหวัดนครพนมเป็นจังหวัดชายแดนตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย พื้นที่มีลักษณะเลียบยาวตามแนวชายฝั่งขวาของแม่น้ำโขงประมาณ 153 กิโลเมตรมีระยะทางจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 735 กิโลเมตร

map

อาณาเขต ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอเซกา จังหวัดหนองคาย ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอดงหลวง กิ่งอำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร ทิศตะวันออก ติดต่อกับแขวงคำม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีแม่น้ำโขงเป็นเส้นกั้นพรมแดน ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอกุสุมาลย์ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร คำขวัญประจำจังหวัด พระธาตุค่าล้ำ วัฒนธรรมหลากหลาย เรณูผู้ไท เรือไฟโสภา งามตาฝั่งโขง ระยะทางจากอำเภอเมืองไปยังอำเภอต่างๆ อำเภอเมือง-อำเภอท่าอุเทน 26 กิโลเมตร อำเภอเมือง-อำเภอบ้านแพง 93 กิโลเมตร อำเภอเมือง-อำเภอธาตุพนม 52 กิโลเมตร อำเภอเมือง-อำเภอศรีสงคราม 67 กิโลเมตร อำเภอเมือง-อำเภอปลาปาก 44 กิโลเมตร อำเภอเมือง-อำเภอนาแก 78 กิโลเมตร อำเภอเมือง-อำเภอเรณูนคร 51 กิโลเมตร อำเภอเมือง-อำเภอนาหว้า 93 กิโลเมตร อำเภอเมือง-อำเภอโพนสวรรค์ 45 กิโลเมตร อำเภอเมือง-อำเภอนาทม 130 กิโลเมตร อำเภอเมือง-กิ่งอำเภอวังยาง 80 กิโลเมตร การเดินทางจากจังหวัดนครพนมไปยังจังหวัดใกล้เคียง มีดังนี้ จังหวัดสกลนคร 93 กิโลเมตร จังหวัดมุกดาหาร 104 กิโลเมตร จังหวัดอุบลราชธานี 271 กิโลเมตร จังหวัดขอนแก่น 298 กิโลเมตร จังหวัดหนองคาย 303 กิโลเมตร

Leave a Reply