อบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประเมินยุทธศาสตร์

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม
จัดการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประเมินยุทธศาสตร์พัฒนาสุขภาพสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม ในวันที่ 8 – 9 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุม นายแพทย์สุพล รุจิรพิพัฒน์ โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์