ข่าวสอบราคา/ประกวดราคา

 

>>12 ตุลาคม 2559 :: ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ประกวดราคาซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยสามัญ ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
>>12 ตุลาคม 2559 :: ประกาศโรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อเตียงเฟาว์เลอร์ ชิดมือหมุน แบบ ก และชนิดไฟฟ้า
>>5 ตุลาคม 2559 :: รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ เตียงเฟาว์เลอร์ ชิดมือหมุน แบบ ก และชนิดไฟฟ้า
>>4 ตุลาคม 2559 :: ประกาศโรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยสามัญ โดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์(e.bidding)
>>4 ตุลาคม 2559 :: ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง สอบราคาซื้อเตียงเฟาว์เลอร์ ชิดมือหมุน แบบ ก และชนิดไฟฟ้า
>>4 ตุลาคม 2559 :: ประกาศโรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ เรื่อง สอบราคาซื้อเตียงเฟาว์เลอร์ ชนิดมือหมุน แบบ ก และชนิดไฟฟ้า
>>3 ตุลาคม 2559 :: ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ตกลงราคาซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยสามัญ
>>29 กันยายน 2559 ::ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในจิตเวชและยาเสพติด 5 ชั้น โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์
>>29 กันยายน 2559 ::ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในจิตเวชและยาเสพติด 5 ชั้น โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์
>>29 กันยายน 2559 ::ร่างรายละเอียดการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในจิตเวชและยาเสพติด 5 ชั้น โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์
>>29 กันยายน 2559 ::ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในจิตเวชและยาเสพติด 5 ชั้น โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์
>>28 กันยายน 2559 ::ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้า